Privacy verklaring

Bij het verlenen van de diensten van Connecting Yourself verwerk ik jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:
Connecting Yourself
Esther Tensen-Molenberg
Het Vooruitzicht 7
3823 HW Amersfoort
06- 2481 2581
info@connectingyourself.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Connecting Yourself verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
 NAW gegevens
 Contactgegevens zoals e-mail adres, telefoonnummers
 Geboortedatum
 Geslacht
 Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Connecting Yourself verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 Gezondheid

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerkt:
Connecting Yourself verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden zoals:

 Het onderhouden van contact
 Het bieden van een coachtraject
 Een goede en efficiënte diensteverlening
 Beheer van coachee bestand
 Verrichten van administratieve handelingen zoals planning
 Verbetering diensteverlening
 Facturering
 Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 Nakoming wettelijke verplichtingen
 Het voeren van geschillen

Op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Connecting Yourself verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende grondslag:
 Het afhandelen van jouw betaling grondslag: wettelijke verplichting
 Verzenden van de nieuwsbrief grondslag: toestemming

 Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren grondslag: toestemming
 Om goederen en diensten bij je af te leveren grondslag: toestemming
 Doel verwerking bijzondere persoonsgegevens (gezondheid): Connecting Yourself maakt gebruik van een intakeformulier om een beter beeld te krijgen van de problematiek / jouw achtergrond en om je gerichter te kunnen helpen grondslag: toestemming

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Connecting Yourself bewaart je persoonsgegevens zoals naam, woonplaats, telefoonnummer, mailadres, bankrekeningnummer niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik gebruik persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de bezoeker ze op Connectingyourself.nl achterlaat. Als je bijvoorbeeld jouw naam, woonplaats en telefoonnummer invult voor het maken van een afspraak of het aanvragen van informatie of product/dienst, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden.

De volgende wettelijke bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens worden gehanteerd:
(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia 7 jaar verplichting belastingwetgeving
Adres 7 jaar verplichting belastingwetgeving
Telefoonnummer 7 jaar ten behoeve van evt. nazorg
E-mail adres 7 jaar ten behoeve van evt. nazorg
Overige persoonsgegevens 7 jaar ten behoeve van evt. nazorg

Delen van persoonsgegevens met derden:
Connecting Yourself verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Connecting Yourself en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@connectingyourself.nl
.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Connectingyourself.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Connectingyourself.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@connectingyourself.nl

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Connecting Yourself worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Connecting Yourself raad je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van de wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatste aangepast op 21 mei 2018.